negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai valamint egészségügyi kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. A TÁRKI társadalomtudományi adatbankot, archívumot is működtet.
részletek...Kolosi Tamás 2007. február 19-én előadást tartott a Mindentudás Egyetemén.
right_arrow (1K) Tekintse meg az előadás video file videóját.
right_arrow (1K) Tekintse meg az előadó portréját bemutató video file videót.Magyar Háztartás Panel (MHP)

A Magyar Háztartás Panel vizsgálatot a TÁRKI, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem és a Központi Stattisztikai Hivatal közösen végezte többek között az OTKA támogatásával. A kutatás során 2600 magyarországi háztartást követtünk nyomon 1991 és 1997 között azzal a céllal, hogy a rendszerváltás folyamán feltárjuk a munkaerőpiac, a jövedelmi egyenlőtlenségek dinamikáját a társadalmi rétegződés különböző szegmenseiben. A kutatás eredményeit évente műhelytanulmányok formájában illetve a Társadalmi Riport című kötetben tettük közzé. A kutatás adatai bekerültek nemzetközi adatbázisokba (LIS, PACO, CHER), illetve több nemzetközi szervezet (Világbank, OECD) felhasználta azokat. Az MHP kezdeményezője Andorka Rudolf volt.

TÁRKI Háztartás Monitor kutatás

A kutatási témák tekintetében a Háztartás Monitor kutatás a Magyar Háztartás Panel utódja. A Háztartás Monitor vizsgálat sorozat 1998-ban kezdődött el, miután a Magyar Háztartás Panel (1992-1997) véget ért. A Háztartás Monitor longitudinális keresztmetszeti háztartásvizsgálat. A vizsgálat központjában a munkaerőpiac és a jövedelmek témái állnak, de e mellett a fogyasztás, a vagyon, a megtakarítás, a gazdasági várakozások, attitűdök, a társaskapcsolatok, valamint a politikai pártválasztás és a vallási hovatartozás is a vizsgálat tárgya volt. A kutatást több kormányzati és állami szerv valamint magán intézmény támogatta kutatási megrendelésével.

Állam és polgárai

1996-ban Kornai János közgazdász-professzor (Harvard Egyetem, Collegium Budapest) kezdeményezésére a TÁRKI keretében (a PM és a CEU támogatásával) egy kétlépcsős kutatási program indult Az állam és polgárai címmel. A kutatás első fázisát Kornai János és az azóta elhunyt közgazdász, Csontos László (CEU Politikatudományi Tanszék) vezette. Az 1999-es második szakasz Kornai János és Tóth István György vezetése alatt zajlott. A kutatás célja annak megismerése volt, hogy az állampolgárok mekkora jövedelmet készek átengedni az államháztartás számára különböző jóléti feladatok ellátására. Ezzel kapcsolatban kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyire informáltak hazánkban az emberek az őket érintő adókról, járulékokról, valamint az állam által nyújtott szolgáltatások adóáráról. A vizsgálat alapja 1996-ban egy 1000 fős, az aktív népességre kiterjedő minta volt. A kutatás második lépcsőjében egy 1500 fős, az ország felnőtt lakosságát reprezentáló mintán folyt a felmérés.

Az EU-csatlakozás hatásai

EU logo A TÁRKI több elemzést is készített Magyarország Európai Uniós csatlakozását meg előzően a csatlakozás várható társadalmi és gazdasági hatásairól, valamint a sikeres európai felzárkózás társadalmi feltételeiről.

» részletek

Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése

Logo of National Development Plan A TÁRKI részt vett a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítésének különböző munkafázisaiban, de már korábban is vizsgáltuk az EU-csatlakozás várható hatásait. Az uniós csatlakozás előtt megkezdődött hatázsvizsgálatok és háttérelemzések az Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport (IFM) által életre hívott Humán Erőforrás Fejlesztési Albizottság keretében 2002 óta folytak. Legutóbb 2006 tavaszán helyzetelemző tanulmányt készítettünk a társadalmi befogadásról szóló Nemzeti Cselekvési Tervhez, a volt Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium megbízásából. » részletek

Mikroszimuláció

A gazdaság- és társadalompolitikai változások hatásainak modellezése és megértése egy átalakuló társadalomban nem könnyű feladat. Ennek alapvetően két oka van. Egyrészt a társadalmi és gazdasági környezet nagyon gyorsan változik, ezért fontos egy megfelelő döntés előkészítő és elemző eszköz megtervezése. Másrészt az átfogó és megfelelő minőségű adatállományok hiánya, valamint az államháztartási információs rendszer hiányosságai szintén nehézséget jelentenek. Ugyanakkor erős igény van a szociális reformlépések bevezetés előtti hatásvizsgálataira.
A TÁRKI kifejlesztett egy adó-juttatás mikroszimulációs modellt, amely alkalmas eszköz ilyen jellegű feladatok, elemzések megoldására.

Korosztályi elszámolás

A korosztályi elszámolás technikájának lényege, hogy a nettó adóterheket lebontja az egyes évfolyamokra, és ezt, az adott pillanatra jellemző tehereloszlást kivetíti a jövőbe. Néhány kiegészítő feltevés (a termelékenység növekedési ütemét és a diszkontláb alakulását illetően), valamint a népesség létszámára és korösszetételére vonatkozó előrejelzés birtokában a jövőbe kivetített jelenlegi nettó adóteher-eloszlásról megállapítható, hogy a jövőben születő korosztályokra mennyivel nagyobb (vagy kisebb) adóterhet ró ahhoz, hogy az ún. intertemporális költségvetési korlát teljesüljön. Ez utóbbi nem más, mint egy nullaösszeg-korlát, és azt mondja ki, hogy az esetleges jelenbeli túlköltekezésért valakinek, ha másnak nem, az utódoknak, fizetniük kell. Pontosabban megfogalmazva: a már élő és a jövőben megszületendő korosztályok jövőbeli nettó adójának jelenértéke meg kell hogy egyezzen a jelenlegi államadósság és a jövőbeli állami kiadások jelenértékével. A módszer szerint feltételezzük, hogy az adók és juttatások változtatása csak a jövendő generációkra vonatkozik, a már élők a jelenlegi nettó adóteher-eloszlás alapján adóznak. Ha a már élők közül az épp most születetteket hasonlítjuk össze a jövőben születőkkel (akiket viszont egységes korcsoportként kezelünk), akkor mérőszámot kapunk a rendszer belső egyensúlytalanságára vonatkozóan.

Kutatás az önkormányzatokról

A TÁRKI Önkormányzat-projektje egy önkitöltésre alkalmas, egyszerű kérdőív évenkénti megismétlésén alapul. A projekt induló adatbázisa egy 1995-ben, 1997-ben és 1998-ban alkalmazott közel azonos kérdőív volt, amellyel olyan jelenségeket vizsgáltunk (pl. feketegazdaság elterjedtsége vagy a külföldiek területi elhelyezkedése), melyekről nem állt rendelkezésre más információ.

Pension reform

In a generational accounting analysis, we separated the long-term effects of the main components of the comprehensive 1997 Hungarian pension reform. This calculation was later revised and extended using retrospective data in order to quantify intergenerational redistribution in the Hungarian pension system through the complete life-cycles of subsequent generations.
View abstract external link of the pubished paper. Róbert I. Gál and G. Tarczali. 2003. "Pension Reform and Intergenerational Redistribution in Hungary." The Economic Review Vol.54, No.3.

Választáskutatás

Intézetünk 1996 óta rendszeresen vizsgálja a magyar lakosság választói magatartását.
Kutatási témák:
  • pártpreferenciák
  • részvétel
  • politikusok népszerűsége
  • elégedettség a demokráciával és az intézményekkel
  • a Kormány és a miniszterelnök teljesítményének értékelése
  • az ellenzék teljesítményének értékelése
  • intézmények iránti bizalom
  • politikai bal- jobb azonosulás

» részletek

World Internet Project (WIP)

wip hu logo A World Internet Project (WIP) az egyik legnagyobb szabású nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amely az internet és egyéb más új technológiák társadalmi, politikai és gazdasági hatásait vizsgálja. Magyarország 2001 óta vesz részt ebben a longitudinális vizsgálatban. 2006-ban a felmérés 6. hullámát fejezte be az a konzorcium, amelynek a TÁRKI-n kvül tagja az ELTE ITHAKA és a BME ITTK kutatócsoportja.
2001 és 2003 között panelmintán folyt a kutatás, azt követően évente egy kersztmetszeti vizsgálatra kerül sor. A WIP kutatás sokáig monitoring adatokat szolgáltatott a magyar Kormány számára. Az Európai Uniós adatszolgáltatási rendszerben a lakossági adatok a WIP kutatásból származtak 2001-2004 között. 2003-ban a TÁRKI által vezetett konzorcium közreműködhetett a Magyar Információs Társadalom Stratégia elkészítésében. E feladat elvégzéséhez is felhasználtuk a WIP kutatás adatait.
A kutatás eredményeit minden évben gyorsjelentésekben tesszük közre. A WIP kutatásból számos tanulmány született és megjelent három szerkesztett tanulmánykötet is.
more...

Nemzetközi Társadalmi Felmérés Program (International Social Survey Programme: ISSP)

issp logo A TÁRKI 1986 óta vesz részt az ISSP nemzetközi összehasonlító felmérési programban. A vizsgálat kb. félórás, évenként változó tematikájú kérdőívét gondosan adaptálják az egyes országok. Kezdetben 5-6 országra terjedt ki a kutatás, napjainkra már több mint negyven ország vesz részt benne. Az európai országok mellett, az Egyesült Államok Kanada, Japán, Ausztrália, Izrael, Dél-Afrika és egyes latin-amerikai országok kapcsolódtak be a kutatási programba. Az ISSP témák évről-évre változnak, de fókuszukban mindig a közvélemény és a társadalmi attitűdök vizsgálata áll. Eddig a társadalmi kapcsolatok és egyenlőtlenségek, a nők és a család, munkával és munkanélküliséggel kapcsolatos attitűdök, vallásosság, környezetvédelem, nemzeti azonosságtudat témakörökben végeztünk felmérést.
more...

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata (The European Social Survey - ESS)

Az ESS egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amelynek célja az európai társadalmak monitoring kutatása szociológiai és politikatudományi szempontok szerint. Magyarországon a vizsgálat terepmunkáját 2002-ben és 2004-ben a TÁRKI végezte a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetével együttműködve. ESS adatfelvételek kétévente vannak.

UNDP jelentés a Milleniumi Fejlesztési Célokról

"Őszintén remélem, hogy a jelentés megállapításai támogatják és megkönnyítik a társadalmi befogadásról szóló Nemzeti Akcióterv elkészítését. A jelentés elkészítésének folyamata ráirányította figyelmet a különféle társadalompolitikai problémákra, és elősegítette a politikai reformokra, intézményi változásokra és forráselosztásra vonatkozó döntéseket." - írta Dr. Göncz Kinga politikai államtitkár (Egészségügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium) 2004-ben, a UNDP által megrendelt tanulmány bevezetőjében.

more...

"Barriers to Roma Employment"

UNDP logo TÁRKI was the UNDP's Hungarian partner for its 2005 project entitled Barriers to Employment Policy Analysis. This policy-oriented research set out to identify the existing barriers to employment facing Roma, and to suggest possible short- and medium-term steps to increase the employability of Roma, relative to other groups. The same research was carried out in Slovakia and the Czech Republic. As part of the project we: (1) held several roundtable meetings at regional and national level with the various groups involved, to gather their opinions and suggestions on how to increase employment opportunities; (2) conducted desk research on the social, economic and legal determinants and the barriers of the labour market, from the perspective of the Roma and other vulnerable and unemployed groups; (3) drew up policy recommendations and an implementation package on employment promotion for the vulnerable groups; and (4) developed proposals for possible future projects, targeting the major areas identified in order to test the policy recommendations.

Vulnerable groups survey: the situation of Roma in Central and Eastern Europe

cover of the UNDP report (a part of) This survey "offers the most accurate picture of the Roma ever compiled."  - said the UNDP press release external link (Sofia, 2 February 2005) about the survey, which was conducted among the Roma people of Hungary by TÁRKI. 'The data release is timed to coincide with the launch of the "Decade of Roma Inclusion", a 10-year effort to integrate the Roma into the European mainstream. The "Decade" aims to provide a policy framework for governments to set their own goals for Roma integration. The current dataset provides a strong analytical backbone for future policies.'
more...

Jóléti rendszerek reformja

A kilencvenes évek második felében a TÁRKI több kutatásában foglalkozott az átalakuló jóléti rendszerrel. Az egymáshoz lazán kapcsolódó kutatási programokban három problémakört vizsgáltunk kiemelten. Egyrészt folyamatosan vizsgáltuk és vizsgáljuk az állampolgárok jóléti ellátásokkal és adókkal kapcsolatos általános ismereteit és preferenciáit. Emellett a reformok kezdeteitől nyomon követjük a nyugdíjpénztárak tagságának létszámát és jellemzőit. A nyugdíjrendszer vizsgálatán belül a generációk közötti elosztás általánosabb kérdéseivel is foglalkozunk. A harmadik, TÁRKI által vizsgált terület az egészségügy finanszírozásának kérdésköre. Ennek keretében elemzéseket végeztünk többek között az egészségbiztosítás lehetséges reformjával kapcsolatos állampolgári véleményekről valamint a hálapénz-rendszer működéséről.
2002-ben az Európai Unió bizottsága által felkért kölni GVG megbízásából a TÁRKI átfogó országtanulmányt készített a magyar jóléti rendszerről, különös hangsúllyal a nyugdíjrendszer, a társadalmi kirekesztettség és az egészségügy problémájára.

more...

Social Situation Observatory

EU logo Since 2005 TÁRKI is a member of a consortium that monitors and reports on trends in income distribution and social inclusion - i.e. on the overall inclusiveness of European society. The Social Situation Observatory monitors regularly the situation regarding income and wealth, the impact of the tax-benefit system, access to services, questions related to poverty, and population groups particularly at risk of exclusion. This involves examining the relationship between income and living standards and the extent to which the former, as usually defined and measured, determines the latter, and, accordingly, how far households and the people living in them are able to participate fully in society and avoid deprivation and exclusion. It also involves consideration of other factors that influence living standards and involvement in society, particularly the tax and benefit system in place in different countries, and other measures implemented by governments to provide social support, as well as access to employment, decent housing and so on.
The Social Situation Observatory was established by the European Commission in 2005.
The Observatory includes three multi-disciplinary networks of independent experts which cover various aspects of the social situation. The network on income distribution and living conditions consists of Applica in Brussels, the European Centre for Social Welfare Policy and Research in Vienna, Tárki in Budapest and ISER at the University of Essex in the UK.
The task of the network is to analyse each year the latest data on income distribution, the risk of poverty and social deprivation across the EU and to examine major issues in this broad area and so contribute to the development of evidence-based policies.
The results of the analysis are published in the annual Monitoring Report , a series of Research Notes , Methodological Papers and Policy Briefs on specific issues of policy relevance as well as in the Social Situation Report.
more...

Adequacy of Old-Age Income Maintenance in the EU (AIM)

elderly TÁRKI is the Hungarian partner in an international group within the European Network of Economic Policy Research Institutes (ENEPRI) that is undertaking research on the Adequacy of Old-Age Income Maintenance in the EU (AIM). The project aims to develop a new approach and new methods for assessing the performance and adequacy of the pension systems, taking full account of the constraint of sustainability. The project will not delve deep into sustainability issues, but will analyse, in general terms, the methodology used to assess how well pensions can deliver adequate old-age income maintenance, given the requirement for overall sustainability of public finances. AIM is financed under the Sixth European Framework Programme for Research. It began in May 2005 and includes partners from both the old and the new EU Member States. Partners and a description of the consortium can be found at the ENEPRI site external link.

Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure (AHEAD)

EU FP6 logo TÁRKI is Hungary's representative in the policy-oriented research Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure (AHEAD). The project (which falls within the ENEPRI network) seeks to refine the existing estimates of the links between reported states of health and use of medical services. As well as looking at the effects of ageing on health care, the research considers the link between health expenditure and fertility rates, and the demands placed on health services by non-native populations. Particular attention is paid to the cost of care near death. A study will be made of the factors other than demand (such as methods of financial control) that may influence health spending. An important aspect of this research is that the work is being carried out in such a way as to provide not only the familiar projections and scenarios, but also standard deviations and confidence limits for the prediction of key variables such as healthy life expectancy and demand-driven expenditure levels.
more...

EuroAlmaLaurea (EAL-NET)

EAL-NET logo Our institute is the Hungarian partner in the EAL-NET (EuroAlmaLaurea) project. Its goal is to demonstrate the economic sustainability and the viability of a new transnational eRecruitment service aimed at university graduates and businesses. The EAL system is based on a 'graduate record', which every university already possesses for its own management and administrative purposes (personal data, student career, degree, other specialisations, etc.). This record can be enriched with additional data and information provided directly by the student just before graduation. In Hungary the graduate CVs are provided by ELTE University. EAL-NET is Trans-European in scope: it aims to extend the Italian initiative to six countries, including Hungary and Poland, and links together the most relevant stakeholders involved in eRecruitment (universities and employment agencies). The project originated from a preliminary feasibility study, which was financed by the European Union under the Leonardo da Vinci programme.
Visit the project website  external link.

Towards a Lifelong Learning Society in Europe - LLL 2010.

EU FP6 logo TÁRKI is participating in a project entitled Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System (LLL 2010). This project is being undertaken to identify the role of education systems in European countries in the implementation of the Lisbon strategy. The project focuses on the part the education system plays in making lifelong learning a reality, and on its role as a potential agency of social integration. The project aims to study the effect of relevant country-specific institutions and educational policies on the participation of adults in, and their access to, lifelong learning. This is the approach that is being taken because the educational system is viewed as being subject to multiple and multilevel influences, and as being part of a country-specific institutional package.
more...

Households, Work and Flexibility

HWF logo TÁRKI was a partner in the HWF (Households, Work and Flexibility) project, supported by the Fifth EU Framework Programme. Flexibility has long been a topic of debate in Western Europe, and this debate is now coming to the fore in the New European Countries (EU10) as well. In this comparative research, a representative sample survey of the following countries was used: the UK, the Netherlands, Sweden, Slovenia, Hungary, the Czech Republic, Bulgaria and Romania. The surveys were carried out in 2001 (N=11194). The research considered how flexible the workforce was by looking at the extent of time, place, contract and income flexibility, and at the ways in which these are combined. First, the literature and the macroeconomic and macro-social context of flexibility were summarised in contemporary Europe. A comparative analysis was carried out, focusing on the various aspects of flexibility, such as the social characteristics of flexible workers in different countries, the association between social status and flexibility, work and job values, flexibility of young people, etc. At the same time, the project compared the demographic, labour-market and social-policy characteristics and how they related to flexibility in each country.
See more details at project website. external link

WORKCARE

EU FP6 logo TÁRKI is the Hungarian partner on the WORKCARE project, supported by the Sixth EU Framework Programme, starting in 2006. This project relies heavily on the results of the Household, Work and Flexibility project. The WORKCARE comparative research project explores the relationships between (at the macro level) structural changes on the labour market, demography, and welfare and economic policies, and (at the micro level) changes in individual attitudes to work and care. At the macro level the project is concerned with measuring the quality of society, and at the micro level the quality of life. The intention is for this project to go beyond the existing literature on individual attitudes and welfare regimes, and to integrate perspectives of gender and care into an analysis that encompasses Europe as a whole, including the new Member States. In order to do this, an analytical framework must be developed that takes account of the orientation, actions, capabilities and satisfaction of actors with the work and care systems as they construct a work-life balance. The work will be based on an analysis of the relevant indicators from existing sources, and will be supplemented by qualitative interviews from five countries. The project will contribute to key European issues, providing a better understanding of the impact of social policies on work and care, the effects of the competing demands of work and care on fertility decisions, and the consequences of flexibility and working times on the organisation of work, care and welfare.
more  Visit project website external (1K)

Consortium of Household Panels for European Socio-economic Research - CHER

FP5 logo A TÁRKI az EU 5. Kutatási keretprogramjában részt vett a CHER projectben. A kutatást végző Konzorciumban az akkori 14 EU tagállam, valamint Lengyelország, Magyarország, Kanada és az USA vettek részt. A project célja olyan mikroadatbázis összeállítása volt a cél, amelyben közös terv szerint sztenderdizált és harmonizált változók vannak. Ez az adatbázis tartalmaz egyéni és háztartási szintű változókat egy adott időpontra (évre) vonatkozóan, valamint longitudinális adatokat. Mindezen mikroszintű információkat makro és intézményi szintű háttéradatok egészítik ki minden ország vonatkozásában. A sztenderdizálás során törekedtünk az elérhető nemzetközi klasszifikációs sémák használatára. A változók harminizálása során olyan adatbázis szerkezetet alakítottunk ki, melyben azonosak a változók nevek és az értékek címkéi az összes országra vonatkozóan. A munka során az egyik fő szempont volt az EU háztartáspanellel (EUROSTAT European Community Household Panel) való harmonizálás. Az adatbázist tudományos használatra alakítottuk ki, ennek megfelelően a panel adatokat anonimizáltuk.
more...

I-CUE

EU FP6 logo TÁRKI is the Hungarian participant in the EU-funded I-CUE project (2005-8). The project is co-ordinated by ISER (Institute for Social and Economic Research, UK) and the European Centre, Vienna, and aims to start the process of expanding EUROMOD to cover the 10 new Member States and to make EUROMOD easier to use. (EUROMOD is a project to develop the European tax and benefit model. See the EUROMOD website - external link.) Each country produced a feasibility study, which included a description of the tax-benefit system, as well as data availability and access issues. After the study was completed, it was discussed at a workshop in Vienna (April 2006) and various countries were picked: 'After a long deliberation, the Project Team (including the EUROMOD "core team" in Essex and the European Centre team) agreed to select Estonia, Hungary, Poland, and Slovenia as the four countries that we would aim to integrate into EUROMOD as part of I-CUE.' The second phase of the project starts in autumn 2006.
Related pages
View project website external (1K) at ISER.
Download "I-CUE Fesibility Study: Hungary" external link  pdf file a paper written by Noémi F. Varga, András Gábos, Péter Szivós, Györgyi Vajda. (2006 June).
View I-CUE Feasibilty Studies homepage external (1K) at European Center.

Jövedelemeloszlás - háttér vizsgálatok az OECD számára

TÁRKI is the Hungarian partner in a group of experts from the OECD member countries that, from time to time, provides data from national datasets based on common assumptions and definitions. An analysis of income distribution and poverty at the end of the 1990s was carried out in three waves, based on the main findings of national household surveys and on other micro datasets. The country submissions were based on a standard questionnaire that used common assumptions and definitions to increase the degree of cross-country comparability. The OECD Employment, Labour and Social Affairs Committee discusses the documents, and the data are used in several OECD publications.

Kapcsolódó oldalak:

Michael Förster and Marco Mira d'Ercole: Income Distribution and Poverty in OECD Countries in the Second Half of the 1990s. A kutatásjelenté megnyitása az OECD oldaláról pdf file  by Michael Förster and Marco Mira d'Ercole. (10-March-2005, title: "Income Distribution and Poverty in OECD Countries in the Second Half of the 1990s.")

Corporate Social Responsibility (CSR)

logo TÁRKI was the Hungarian partner in the World Bank research on Corporate Social Responsibility (CSR), which was supported by a grant from the European Commission's Directorate-General for Employment and Social Affairs. The research focused on the attitudes of the 500 biggest companies - both state and privately owned - towards the concept of CSR. The work has contributed to our understanding of CSR practices and has been important to World Bank activities supporting development in the countries of Central and Eastern Europe.
Related pages:
Read press release of the World Bank (11/16/2005) external (1K)
Results have been presented in a conference organized jointly by the European Comission and the World Bank (Brussel, Belgium February 20, 2006). Download Piotr Mazurkiewicz's presentation: What Does Business Think About Corporate Social Responsibility in the New Member States? pdf file

World Bank Poverty Assessment

logo of the World Bank TÁRKI produced a background study for the 1998 World Bank Poverty Assessment review of Hungary. The paper was part of a project that had three different elements. First, a new release of all the completed waves of the Hungarian Panel Study was prepared and, after it was supplemented by a new, comprehensive weighting system, this was handed over to the World Bank research team as the empirical foundation for their research. Second, a comprehensive overview was drawn up of longitudinal poverty trends in Hungary. That paper covered the most important issues of the dynamics of poverty and inequality in Hungary during the transition years. Third, TÁRKI carried out a cross-sectional survey of incomes and the labour-market position of Hungarian households in 1998. Under the contract, the dataset was released to the WB research team for its poverty assessment study. Data provision and analysis were provided to the Bank on a consultancy basis.
more...