negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A színház mindenkié?

Minden nyolcadik magyar jár színházba, akik főként fiatal és középkorú, magasabb státuszú nők, akik más kulturális eseményeket, így komoly- vagy könnyűzenei koncertet, kiállítást vagy filmvetítést is átlagon felüli arányban látogatnak – derül ki a Tárki Zrt. Háztartás Monitor 2012-es kutatásából.

A magyar felnőtt lakosság több mint egytizede (13%) látogatott el színházi előadásra legalább egyszer az elmúlt egy évben. Tízből hat résztvevő alkalmi színházlátogató (59%-uk félévente-negyedévente), közel két résztvevő pedig rendszeresen (18%), és szintén lényegében két néző egy alkalommal (23%) járt színházi előadáson egy év alatt.

A főbb társadalmi jellemzőket vizsgálva feltűnő, hogy, életkor szerint az átlaghoz képest nincs nagyobb eltérés a különböző korcsoportok között, kivéve a 65 év felettieket, akik valamivel alacsonyabb arányban (9%) tekinthetők színházlátogatónak.

A nemek megoszlásában eltérés mutatkozik, míg a férfiak 11%-a volt az elmúlt egy évben színházi előadáson, addig a nők közel másfélszer többen, azaz 15%-nyian. A nők részvétele minden korcsoportban markánsan felülmúlja a férfiak részvételi arányát, a középkorúak körében (36-65 év) közel megduplázva azt. A férfiak részvétele minden korcsoportban 43% alatt marad.

A felnőtt színházlátogatók néhány fontosabb jellemző szerint
ábra
Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor, 2012. október, N=2050

A jövedelem növekedésével egyenes arányban növekszik a színházlátogatás gyakorisága. Míg az alsó jövedelmi negyedbe tartozók csupán 3%-a jár évente színházba, addig a felső negyedbe tartozók esetében 28% ez az arány, azaz körükben közel tízszer annyian engedhetik meg maguknak a színházba járást.

Az ábra jól tükrözi, hogy a hagyományos kultúra fogyasztásában a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vesznek részt kimagasló arányban. A színházba járók több mint a felének (53%) van felsőfokú iskolai végzettsége, és csak tizede (11%) érettségi nélküli iskolai végzettségű. Láthatjuk tehát, hogy minél képzettebb valaki, annál inkább jár színházba. Összességében a fenti jellemzők alapján kialakult kép a „tipikus” színházba járókról megerősíti az eddigi kutatásokból ismert tendenciákat.

A színházba járók iskolai végzettség szerinti összetétele, 2012 (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor, 2012. október, N=2050

Egyéb szórakozási lehetőségekkel együtt vizsgálva a színházi előadáson való részvételt megtudhatjuk, hogy a magyar felnőttek több mint a fele (58%) múzeumba illetve kiállításra is ellátogatott, tízből több mint öt megkérdezett (55%) pedig moziban is volt az elmúlt tizenkét hónapban. Komolyzenei vagy könnyűzenei koncertet a színházba járók kis eltéréssel, közel azonos arányban (29-31%) hallgattak meg. A színházba nem járók viszont az elmúlt egy évben alig látogattak más kulturális eseményt: a fenti kulturális tevékenységek közül kevesebb, mint 10%-nyian vettek részt bármelyiken.

Antal Edit (TÁRKI Zrt.)