Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

A TÁRKI-ról

 

„A TÁRKI működésének legfontosabb erőforrását jó hírneve adja. E jó hírnév, amelynek megőrzése mindenekelőtt való, az intézmény függetlenségének, tevékenységei és produktumai szakmai alaposságának, kiegyensúlyozottságának, nyitottságának és a TÁRKI demokrácia iránti elkötelezettségének köszönhető.

Függetlenség.
A TÁRKI mindenkori vezetésének olyan üzletpolitikát kell folytatnia, amely nem engedi meg, hogy egy adott érdekcsoport vagy politikai irányzat olyan befolyást szerezhessen, amelynek a révén létrejövő anyagi kiszolgáltatottság a közreadott elemzések és értékelések hitelességét bármilyen módon veszélyeztethetné.

» A TÁRKI Csoport bemutatása (pdf)

Kiegyensúlyozottság.
A TÁRKI által készített elemzéseket mindig a kiegyensúlyozottság jellemzi. A kutatási eredmények alapján prezentált elemzéseknek rá kell mutatniuk arra, hogy bármilyen értékelő következtetést is vonnak le azokból, mindezek következtetés gyakorlatba átültetésének vannak előnyei és árnyoldalai. A TÁRKI által elkészített elemzéseknek ezekre a pozitív és negatív vonatkozásokra mindig fel kell hívniuk a figyelmet.

Nyitottság.
A TÁRKI tevékenysége és szakmai produktumainak előállítása során nem enged teret sem politikai, sem szakmai prekoncepcióknak. Csak akkor fogad el megbízásokat, ha a gyanúja sem merül fel annak, hogy a TÁRKI elemzései akár csak közvetetten is alapul szolgálhatnak a demokrácia értékeit aláásó tevékenység igazolásának.

Szakmai alaposság.
A TÁRKI egyik legfontosabb erőforrása az általa kibocsátott elemzések hitelessége. Hiteles elemzések és adatközlések pedig csak a szakmai megalapozottság és a mesterségbeli tudás mindenek elé helyezése révén érhetők el. A szakmai elemzéseknek mindig a szisztematikus, analitikus, empirikus kutatás legkorszerűbb módszertani standardjainak kell megfelelniük.”

(TÁRKI SZMSZ)

1. A TÁRKI csoport

A TÁRKI Csoport tagjai:

 • a TÁRKI Társadakutatási Intézet Zrt. (alapítva 1998), profit orientált részvénytársaság, melynek fő tulajdonosai a dolgozók
 • a Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (alapítva: 1985 ),non-profit szervezet, melynek fő tulajdonosai egyetemek, akadémiai és nem akadémiai kutató intézetek, és a TÁRKI Zrt.
 • a TÁRKI Alapítvány (alapítva 1990), melynek fő tulajdonosa a TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés
 • a TÁRKI-Data Research Kft. (alapítva 2005), melynek tulajdonosai magánszemélyek és a TÁRKI Zrt.

A TÁRKI CSOPORT ma mintegy 30 fővel, ezen belül 14 kutatóval működik, de számos szakember rendszeresen részt vesz, szerződéses formában a kutatásainkban.

2. A TÁRKI Társadakutatási Intézet Zrt.

Az 1998-ban megalapított TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Részvénytársaság kutatóhely és gazdasági vállalkozás, amely felöleli a piaci viszonyokon alapuló, nyereséges gazdálkodást folytató tevékenységeket. Országosan és nemzetközi viszonylatban a társadalom és piackutatásban elismert kutatóintézet.

A TÁRKI Zrt.-ben dolgozó munkatársak szaktudása egyaránt kiterjed a társadalmi rétegződés, munkaerőpiac, jövedelemeloszlás, fogyasztási- és életstílus-minták, valamint gazdasági attitűdök vizsgálatára és egyre szélesebb teret nyernek a piackutatási alkalmazások is.

Tevékenységünk legfontosabb része a társadalomkutatás. Megrendelőink igényeinek ismeretében különböző kutatási típusokat tudunk ajánlani, melyek közül ki kell emelnünk:

 • tanácsadás és stratégiai tanulmányok ? intézményi reformok, egészségügy, nyugdíjrendszer, szegénység, egyenlőtlenség, szociálpolitika (állami hivataloknak és magán vállalatoknak)
 • software fejlesztés és mikroszimulációs adatbázisok fejlesztése (adózási és támogatási reformok vagy választási eredmények modellezésére)
 • kérdőíves társadalomkutatás és kutatási jelentések (megtakarítások, inflációs várakozás, konjunktúra előrejelzés, összefoglalók társadalmi folyamatokról)
 • politikai és általános közvélemény-kutatás változó témában, a társadalom különböző területeiről érkező ügyfelek részére (magyar és külföldi kormányzati és helyi önkormányzati hivatalok, gazdasági szervezetek, a pénzügyi, távközlési és egyéb ágazatokból, tanácsadó vállalatok, nemzetközi szervezetek, kutatási és fejlesztési alapok)
 • konjunktúra kutatás és jelentések vállalati survey-k alapján
 • nemzetközi összehasonlító vizsgálatok

A kilencvenes években a TÁRKI sikeres és aktív szerepet vállalt háztartási és vállalati panelek kidolgozásában és kutatásában. Önálló adatfelvételi osztályával, országos kérdezői hálózatával (500 kérdező, melyből 200 folyamatosan foglalkoztatott) 60-70 különböző kutatást végez évente. Az adatfelvételek egyaránt kiterjednek a személyes interjúktól, a telefonos kérdezésekig, omnibuszos adatfelvételtől az önálló adatfelvételekig, egyedi kutatásoktól a másodelemzésekig, önkitöltős kérdőívektől a fókuszcsoportos vizsgálatokig.

A Részvénytársaságban jelenleg folyó vizsgálatok fő irányai:

 • gazdasági konjunktúra vizsgálatok, vállalati viselkedés elemzése,
 • intézményi reformok (egészségügy, nyugdíj),
 • jövedelemeloszlás, munkaerőpiac, társadalomszerkezet,
 • lakossági attitűdök,
 • mikroszimuláció (gazdasági-társadalmi hatásvizsgálatok),
 • módszertani tanácsadás,
 • nemzetközi összehasonlító vizsgálatok,
 • önkormányzatok kutatása,
 • statisztikai és társadalomtudományi módszertani kutatások,
 • szegénység, egyenlőtlenség, szociálpolitika,
 • vállalati- és egyéb piackutatás,
 • választáskutatás.

Igénybe vehető adatfelvételi szolgáltatások:

 • önálló adatfelvételek,
 • telefonos gyorsvizsgálatok,
 • mélyinterjúk készítése,
 • fókuszcsoportos kutatások elvégzése,
 • önkitöltős kérdőíekkel készülő adatfelvételek lebonyolítása,
 • „panel” típusú (azaz éveken át rendszeresen ismétlődő mérések) kutatások szervezése, lebonyolítása,
 • másodelemzések készítése.

Termékeink ügyfeleinkhez történő közvetlen eljuttatásán kívül kutatásaink eredményeit rendszeres kiadványainkban, illetve a médiában folyamatosan publikáljuk.

A TÁRKI kutatásainak és adatfelvételeinek minőségi garanciáját az állandó szakmai kontroll biztosítja, mely végigkíséri az összes munkafázist. Az adatkezelés szigorúan ellenőrzött zárt rendszerben történik.

A TÁRKI-ban ma is folynak olyan metodológiai kutatások, melyeketTÁRKI Zrtvetlenül a mindennapi életben használ a szociológia tudománya.

2004-ben a TÁRKI Rt. saját tőkéje 120 millió Ft.

3. A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

Mint non-profit szervezet egyfelől infrastrukturális háttere a tudományos és a piacorientált gazdasági tevékenységnek, másfelől informatikai tevékenységével segíti a Részvénytársaságban folyó munkát, harmadrészben tagintézményei felé szolgáltat adatokat, információkat. Magába foglalja a Társadalomtudományi Adatbankot, a TÁRKI és az Andorka Könyvtárat. A TÁRKI Társadalomtudományi Adatbank nagyszámú hazai és nemzetközi kutatás adatát gyűjti, tárolja és publikálja a társadalomtudományok és az üzleti élet területéről. Az Adatbank több tematikus gyűjteményt is működtet honlapján, pl. a TÁRKI Női Adattárat és az OTKA által támogatott társadalomtudományi kutatások gyűjteményét. Az Adatbank állományában szereplő kutatásokról online kereshető adatkatalógusában tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az adatok a kor elvárásainak megfelelően kétféle dokumentációs rendszerben hozzáférhetőek: hagyományos és elektronikus formában. Az elektronikusan, on-line tárolt adatokat az adatbank, a hagyományos, írásos dokumentumokat a könyvtár tárolja.

TÁRKI Adatbank Archívum

Jelenleg több mint 650 adatbázist tartalmaz (attitűdök, család, demográfiai mutatók, deviancia, egészségügy, életstílus, értékek, fogyasztási minták, foglalkozás, lakáshelyzet, mezőgazdaság, mobilitás, nemzetiségi és emigráns csoportok, oktatás, önkormányzatok, rétegződés, szegénység, szociálpolitika, társadalmi statisztikák, társadalmi kapcsolatok, társadalmi rétegek, vidéki társadalom, vallás, választások stb. témakörökben). Az Archívumban tárolt kutatásokról 1997-ben jelent meg nyomtatott katalógus, az újabb kiadás 2000 júliusában várható.

A Női Adattár az interneten (www.tarki.hu/adatbank-h/nok) összefoglalja a nőkkel kapcsolatos társadalomtudományi kutatásokat: könnyen elérhetővé téve kutatások adatait, publikációkat (mint például a TÁRKI és az SzCsM által megjelentetett Szerepváltozások I.-II. kötet), kutatói regisztert, internetes címeket.

A hosszú távú cél közép-kelet európai, illetve tematikus adatarchívumok létrehozása.

Az Adatbank kiadványként megjelenteti és forgalmazza a Magyar Háztartás Panel 1992-1997 vizsgálatok CD-ROM változatát is.

TÁRKI Könyvtára és az Andorka Rudolf Alapítvány Könyvtára

A hagyományosan, írásos formában tárolt dokumentumok gyűjtőhelye. A két könyvtár állománya közös katalógusban (www.tarki.hu/adatbank-h/konyvtar/) kereshető és gyűjtőköreik jól kiegészítik egymást.

TÁRKI Könyvtára

A TÁRKI Könyvtára 1990-ben alakult, és azóta az Adatbank és Informatikai Osztály keretében működik. Kezdeti célja a TÁRKI munkatársainak, a felsőoktatásban részt vevő szociológia szakos oktatóknak és hallgatóknak a kiszolgálása volt, jelenleg korlátozottan nyilvános könyvtárként működik. Gyűjtőkörébe a szociológia módszertana; és a szociológia egyéb területei tartoznak, de a könyvtárban találhatók meg a TÁRKI-ban végzett empirikus adatfelvételek nyomtatott dokumentációi is.

Az állomány megközelítően 8000 kötetet tartalmaz.

Szolgáltatásai:

 • belső munkatársaknak kölcsönzés
 • külső használóknak helyben olvasás és fénymásolat-készítés
Andorka könyvtár:

Az Andorka Alapítvány és a TÁRKI – az Andorka család akaratának megfelelően – közösen gondozza az 1997-ben elhunyt Andorka Rudolf közcélokra felajánlott könyvtárát.

Az Andorka-hagyaték több mint 5000 kötet könyvet tartalmaz. Ezt egészíti ki Buda Béla és Cseh-Szombathy László professzorok további adományai. Az állomány frissítéséhez több kiadó és más intézmény is támogatást nyúj. A hagyaték levéltári része és folyóirat gyűjteménye még feldolgozás alatt áll, de hamarosan az is hozzáférhető lesz a használók számára.

Az Andorka-gyűjteményben a szociológia majd minden részterületéről találhatóak művek. Jelentősebb területek: demográfia, családszociológia, társadalmi mobilitás, szegénység, deviancia. Az Andorka könyvtár állománya a felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak és oktatóinak áll a rendelkezésére.

Szolgáltatásai:

 • helyben olvasás
 • fénymásolat-készítés

Tagintézmények

A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés jelenlegi tagintézményei:

 • Budapesti Corvinus Egyetem (Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék),
 • Debreceni Egyetem (Szociológiai Tanszék),
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar,
 • Központi Statisztikai Hivatal,
 • MTA Politikai Tudományok Intézete,
 • MTA Szociológiai Kutatóintézete,
 • Nemzeti Szakképzési Intézet,
 • Nyíregyházi Főiskola (Művelődéstudományi Tanszék),
 • Szegedi Tudományegyetem (Szociológiai Tanszék).

Az Egyesülés alapításakor vállalta a szolgáltatandó adatok rendszeres, szakszerű feldolgozását, valamint a magyarországi társadalomkutatások információs bázisának megteremtését és módszertani koordinálásának továbbfejlesztését.

4. TÁRKI Alapítvány

A TÁRKI Alapítvány 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy a magyar szociológia tudomány nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését, különösen a fiatal kutatók tevékenységét támogassa. Azóta is ezeknek a céloknak megfelelően működik és 2002-ben közhasznú minősítést kapott. Az Alapítvány tevékenységében a fő tevékenységi súlypontok a következők:

 • a magyar szociológiai kutatás nemzetközi ismertségének növelése,
 • fiatal kutatók nemzetközi kapcsolatainak ápolása,
 • a TÁRKI Adatbank tevékenységének – különös tekintettel a DDI meta-adatszabvány bevezetésére – támogatása,
 • átfogó társadalomszerkezeti alapkutatás végrehajtása.

5. TÁRKI – Data Research Kft.

A TÁRKI – Data Research Kft. az első olyan hazai tanácsadó cég, mely különböző fogyasztói csoportok döntési mechanizmusának modellezését tűzte ki célul a fogyasztók forgalmi adtainak, illetve különböző piackutatási adatoknak együttes felhasználásával.

6. Nemzetközi kapcsolatok

A TÁRKI Csoport munkája során erősíti nemzetközi kapcsolatait, szoros együttműködést alakítva ki a környező országokkal, és a régió más országainak hasonló kutatóintézeteivel közös kutatások végzésére. A TÁRKI gyakran rendez nemzetközi „workshop”-okat és munkatársai is állandó résztvevői hazai és nemzetközi konferenciáknak.

Megalakulásától kezdve szoros a kapcsolata a jelentős társadalomtudományi adatbankokkal, hasonló profilú intézményekkel (NORC, ZUMA), egyetemekkel:
– a European Consortium for Sociological Research-nek (ECSR), alapító tagja
– a European Consortium for Political Research (ECPR) tagjai közé a térségből elsőként vették fel.

Három nemzetközi adatszervezetnek tagja:
IFDO (International Federation of Data Organizations)
CESSDA (Council of European Social Science Data Archives), mely szervezetek közötti ingyenes adatcsere-szolgáltatás lehetővé teszi a külföldi adatbankokban tárolt kutatásokhoz való hozzáférést
ICPSR(Inter-university Consortium for Political and Social Research), az amerikai egyetemek és kutatóhelyek konzorciuma, s ennek szolgáltatásait minden magyar társadalomkutató részére díjmentesen biztosítja.

A TÁRKI bekapcsolódott a luxemburgi székhelyű CEPS/INSTEAD keretében működő Luxemburg Income Study projektbe, valamint a European Household Panel Network munkájába ahol lehetőség van arra, hogy a magyar kutatók díjmentesen használják LIS adatfile-jait, és a fenti kutatóhelyek ösztöndíjakat is biztosítanak a nemzetközi jövedelem-összehasonlítás iránt érdeklődő kutatók számára.

A TÁRKI 1988 óta résztvevője az ISSP-nek (International Social Survey Program). A programon belül nemzetközi felmérés keretében vizsgálták az állam szerepét, a társadalmi egyenlőtlenségeket, a munkával kapcsolatos attitűdöket, a vallási, a családi és a nemi szerepek változását, valamint a környezetvédelem helyzetét.

1999-ben cseh és lengyel kutatóintézetekkel közösen létrehozta a brüsszeli székhelyű CEORG-ot (Central European Opinion Research Group), amelynek feladata a kelet-európai összehasonlító kutatások végzése a társadalom és a gazdaság területén, valamint a vizsgálatok eredményének publikálása.

7. Referenciák

Kormányzati intézmények:

Belügyminisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Ifjúsági és Sportminisztérium, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottsága, Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU-támogatások Hivatal, Miniszterelnöki Hivatal, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Népjóléti Minisztérium Nyugdíj Munkacsoportja, Népjóléti Minisztérium, Oktatási Minisztérium, Pénzügyminisztérium, PHARE – Népjóléti Minisztérium Segélykoordinációs Iroda

Közintézmények:

Állami Pénztárfelügyelet Szolgáltató és Szervező Kht., Állami Számvevőszék, Foglalkoztatási Hivatal, Gazdasági Versenyhivatal, Fővárosi és vidéki önkormányzatok, Infónia Alapítvány, Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete, KSH, Magyar Energia Hivatal, Magyar Építész Kamara, Magyar Televízió, Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány, Nemzeti Hírközlési Hatóság, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Országos Hírközlési Főfelügyelet, Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ, Országos Kriminológiai Intézet, Országos Magyar Vadászkamara, Országos Rádió és Televízió Testület, Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárak Felügyelete, PRO REGIO Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht., Települési Önkormányzat Országos Szövetség

Pénzintézetek:

Budapest Bank Rt., CIB Bank, Diákhitel Központ Rt., Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár, Földhitel- és Jelzálogbank, Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Magyar Nemzeti Bank, Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., Postabank Rt.

Cégek/Vállalatok:

AGB Hungary Kft., Antenna Hungária Magyar Műsorszóró Rádióhírközlési Rt., Autonews Kft., Axelero Rt., British Council, Budapesti Fesztiválközpont Kht., Budapesti Távhőszolgáltató Rt., Buda-Piért Kereskedelmi Kft., Deloitte & Touche Rt., Demokratikus Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Fortuna Reklámügynökség Kiadó Kft., Fővárosi Csatornázási Művek Rt., Fővárosi Gázművek Rt., Fővárosi Vízművek Rt., GKI eNet Kft., GKI Gazdaságkutató Rt.,M&H Communications, Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft., Magyar Orvos Szerkesztősége, Magyar RTL Televízió Rt., MATÁV Rt., MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Nemzetközi Bankárképző Központ Pantel Rt., Psyma Hungária Kft., Virement Kft., WESTEL 900 GSM Mobil Távközlési Rt.

Tudományos intézetek:

Aktív Társadalom Alapítvány, BKE Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságpolitikai Tanszék, BME Információs Társadalom és Trendkutató Központ, Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Ügynöksége, ELTE Szociálpolitikai Tanszék, Energiakutató Intézet Kft., Kopint Datorg Alapítvány, Közlekedéstudományi Intézet, Közgazdaságtudományi Kutató Központ, KSH Népességtudományi Kutatóintézete, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, MTA Közgazdaságtudományi Intézete, MTA Pszichológiai Intézet, MTA PTI Nemzetközi Migrációs Kutató Központ, MTA Szociológiai Kutató Intézete, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ, OTKA, Sport Társadalomtudományi Oktatási és Tudományos Alapítvány, Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Nemzetközi:

European Commission Research Directorate-General (Brussels), The World Bank Group, United Nations Development Programme (Bratislava), US Department, Applica sprl (Brussels), Harvard Institute for International Development (USA), PACO/PECO project (EU), ENSZ Menekültügyi Főbiztosság, Soros Alapítvány


 

Közvélemény- és piackutatás | Adatbank | Társadalomkutatás | Kiadványok | Magunkról
In English