Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Adatbank

Adatkatalógus | Kutatásjelentések | OTKA-kutatások | Női Adattár | Könyvtár | Panel CD | CHER | Útmutató

Zsidi Vilmos – Varga Júlia

Andorka Rudolf irathagyaték
1960 – 1997

231 doboz = 27,72 ifm

Repertórium

Budapest, 2000


Andorka Rudolf életpályája

Andorka Rudolf 1931. április 30-án született Budapesten. 1949-ben érettségizett a budapesti Ady Endre Gimnáziumban. Ugyanebben az évben kezdte meg egyetemi tanulmányait az ELTE Jog- és Államtudományi Karán, esti hallgatóként. Kétszeri megszakítás – kitelepítés, majd kizárás – után, 1963-ban kapta meg egyetemi diplomáját és az egyetemi doktori címet. 1949-től 1960-ig különböző munkahelyeken segédmunkásként, illetve betanított munkásként dolgozott. A forradalomban való részvételéért 1957-ben 5 havi börtönbüntetését töltötte. 1960 és 1962 között a KGM Műszaki Fordító Irodájában műszaki fordítóként dolgozott, ezekben az években jelentek meg első tudományos tanulmányai. Tudományos pályafutása 1962 őszén kezdődött. Ekkor a KSH Könyvtárának dolgozója lett. Ettől fogva 22 éven keresztül a KSH különböző szervezeti egységeiben dolgozott. 1963 tavaszán a Népességtudományi Kutató Intézetbe, 1970-ben a KSH akkor létrehozott Társadalomstatisztikai Főosztályára, 1978-ban a Módszertani Főosztályra, 1981-ben a Társadalmi Statisztikai Főosztályra került, előadó, főelőadó, csoportvezető-helyettes, csoportvezető, osztályvezető-helyettes, végül osztályvezető beosztásban.

1983. július 1-től mellékállásban, 1984. január 1-től egészállásban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, 1991 szeptemberétől haláláig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora volt.

1969-ben óraadóként kezdte oktatni a közgazdaságtudományi egyetemen a „Demográfia” témakörű tárgyat. 1972-től ugyancsak óraadóként tanította a „Társadalomstatisztika” tárgyat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Népművelés Tanszékének keretében, később emellett az ELTE Szociológia Tanszék keretében is. 1981-től újra oktatott az MKKE Szociológia Tanszékének keretei között. Az MKKE szociológia másodszaka keretében oktatta a „Társadalmi szerkezet” tárgyat, továbbá az összes közgazdászhallgatóknak a „Bevezetés a szociológiába” tárgyat. Emellett az ELTE Népművelési Tanszék keretében oktatja a „Társadalomstatisztika” tárgyat és a Gyógypedagógiai Főiskolán a „Társadalmi beilleszkedési zavarok szociológiája” tárgyat a mentálhigiénés szak hallgató számára. 1962 óta az alábbi témakörökben végzett kiterjedtebb kutatásokat:

 1. A matematikai módszerek felhasználása a társadalomtudományokban.
 2. A születésszám gazdasági, társadalmi és kulturális meghatározó tényezői és a demográfiai tendenciák gazdasági és társadalmi hatásai.
 3. Társadalmi mobilitás.
 4. Időmérleg, életmód.
 5. Társadalmi beilleszkedési zavarok.
 6. A községi népesség társadalmi szerkezete.

A társadalmi szerkezet és rétegződés kérdései természetesen minden szociológiai kutatásban felmerülnek. Az 1980-as években, egyebek között az egyetemi oktatási feladataival összefüggésben is, kutatásaiban nagy súlyt kapott a társadalmi szerkezet és rétegződés változásainak vizsgálata. Ebben elsősorban az 1981-1982-ben végzett nagy társadalmi rétegződés vizsgálat adataira támaszkodott. Kutatásaiban végighúzódik az a törekvés, hogy az új többváltozós matematikai statisztikai módszereket felhasználja, magyarországi adaptációjukat elősegítse. Több kutatott témakörben, így az időmérleg és a mobilitás vizsgálatokban nemzetközi összehasonlító kutatásokban is részt vett. Kutatásainak eredményeit 50 könyvben és könyvméretű kiadványban és mintegy 400 tudományos tanulmányban tette közzé. (Ezek jelentős részét társszerzőkkel írta.) Ezek közül kiemelhetőek az alábbiak:

Determinants of fertility in advanced societies. London. Methuen. 1978. 431 p.

Ugyanez a könyv magyar nyelvű módosított változatban:

Gyermekszám a fejlett országokban. Budapest. Gondolat. 1987. 372 p.

A magyar községek társadalmának átalakulása. Budapest. Magvető. 1979. 167 p.

A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest. Gondolat. 1982. 327 p.

Valamint az alábbi két – az egyetemi oktatásban használt jegyzet:

Társadalomstatisztika. Budapest. 1973. 149 p.

Bevezetés a szociológiába. Budapest. Osiris. 1997. 662 p.

A kandidátusi fokozatot 1979-ben kapta meg „A társadalmi mobilitás története Magyarországon” című kandidátusi értekezése alapján. 1989-ben a szociológiai tudományok doktora lett, 1990-ben az MTA levelező tagjai közé választotta. 1991-ben az OTKA elnöke. A hazai és nemzetközi tudományos közéletben való részvételét jelzik a következő tudományos társaságbeli tagságai: Magyar Szociológiai Társaság (elnök), Magyar Közgazdasági Társaság, Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Statisztikai Társaság, Nemzetközi Szociológiai Társaság (vezetőségi tag) ezen belül Rétegződési Kutatási Bizottság (elnök), Időmérlegkutatási Nemzetközi Csoport (társelnök), Nemzetközi Népességtudományi Unió Népesedés és Politika Kutatási Bizottság, Nemzetközi Demográfiai Társaság, Regionális Tudományi Társaság, Európai Tudományos és Művészeti Akadémia. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának, az MTA Szociológiai Bizottságának és Demográfiai Bizottságának, továbbá elnöki tisztet töltött be a Szociológiai és demográfiai TMB szakbizottságnál.

Több folyóirat szerkesztési munkáiban vett részt (Demográfia, Szigma, Szociológia) különféle minőségekben. Felelős szerkesztője volt az Alkohológia folyóiratnak, továbbá szerkesztőbizottsági tag a Közgazdasági Szemle és az Élet és Tudomány folyóiratnál, valamint a European Sociological Review, a Continuity and Change és a Social Indicators Research külföldi folyóiratoknál.

Több mint 20 éven keresztül sokoldalú előadásos ismeretterjesztő tevékenységet folytatott a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat keretében, a József Attila Szabadegyetemen.

Aktívan részt vett a hazai egyházi közéletben a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának világi elnöke volt.

Kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata (1982), Széchenyi-díj (1996), Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse (1997), Deák Ferenc-díj (1997), Francia Becsületrend lovagi fokozat (1997), Magyar Örökség-díj (1997, posztumusz).

Andorka professzor hosszú, súlyos, de méltósággal viselt betegség után hunyt el 1997. június 30-án.

Az iratanyag sorsa, rendezése és levéltári rendszere

Andorka professzor személyes iratai, halála után a család kezdeményezésére, a nyilvánosság részére átengedett könyvanyaggal együtt, kerültek a Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) könyvtárába. A családi fényképek kivételével minden dokumentumot a könyvtár vett át. Itt folyt a rendezés és történt meg a levéltári anyag végső elhelyezése. A könyvanyag és az iratanyag rendezését, feldolgozását könyvtárosok, illetve levéltárosok külön végezték. A levéltári rendezést 1999 szeptemberében kezdte meg a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1-1 levéltáros munkatársa. A rendezés első fázisában a nem könyvjellegű – kb. 10 ifm mennyiségű – könyvészeti anyagot kellet leválogatni a „klasszikus” levéltári dokumentumokról. Az ezután visszamaradó 26 méternyi irat alkotja a mai levéltárat. Az iratokat, részben a már meglévő rendet figyelembe véve, jellegűk szerint 3 fondba osztottuk: az 1. fondba tudományos tevékenység, a 2. fondba a hivatali tevékenység iratai kerültek. A 3. fond tartalmazza a máshová be nem sorolható, általában kis mennyiségű dokumentumegyütteseket.

A rendezés elején felmerült adatbázisban történő (teljes darabszintű) feldolgozásról az anyag terjedelme miatt le kellett mondanunk. Helyette – a levéltárakban általánosnak mondható – középszintű rendezést végeztük. Ahol az anyag jellege megkívánta vagy lehetővé tette dosszié szintű feltárást végeztünk, túllépve a hagyományos repertóriumok kereteit. Lehetőség szerint megtartottuk az iratok eredeti rendjét, csoportosítását és feliratozását. A levéltári rend kialakításánál az áttekinthetőség mellett a továbbépíthetőségre is ügyeltünk. A különböző típusú iratok híven tükrözik Andorka Rudolf nagyívű, sokszínű tudományos munkásságát és közéleti szerpelését.

A repertóriumban a fondokat arab számmal, az állagokat pedig az ábécé kisbetűivel jelöltük. Jelen kiadvány az Andorka Rudolf irathagyaték 2000. október 10-i állapotát tükrözi. A feldolgozott és ismertetett anyag 3 fond, 231 raktári egység; terjedelme 27,72 ifm


1. Tudományos munkák

1962 – 1997
192 doboz = 23,04

Az első, legterjedelmesebb fond anyaga a tudományos tevékenység dokumentumait tartalmazza nyolc állagra bontva. Fel kell hívni a fegyelmet arra, hogy az egyes állagok anyagai összefüggnek egymással, ezért az egy témára kutatóknak mindenképpen ajánlatos több állagot is megvizsgálni.

1/a. Családrekonstrukciós vizsgálatok jegyzetei

43 doboz = 5,16 ifm

Andorka Rudolf az 1960-as évek második felében a besencei és a vajszlói református anyakönyvek feldolgozásával kezdte meg a majd egy tucat települést érintő, több évtizeden át ívelő családrekonstrukciós vizsgálatának sorozatát, amelyek eredményeit folyamatosan tette közzé.

Az állag anyaga az adatfelvételek céduláit, a feldolgozáshoz használt adatlapokat és kisebb részben a szöveges feldolgozásokat tartalmazza. A rendezésnél az Andorka Rudolf által kialakított rendet tartottuk meg. A cédulaanyag e jegyzék segítségével kutatható. Az egyes cédulacsoportok a következő adatokat tartalmazzák:

Születésre vonatkozó adatok

Fsz.

Szül[etés időpontja; év], keresztnév

Hsz.

Apa [neve]

Anya [neve]

Keresztelésre vonatkozó adatok

Fsz.

Ker.[esztelés időpontja; év], keresztnév

Apa [neve]

Anya [neve]

Házasságra vonatkozó adatok

Fsz.

Ház.[asság időpontja év, hó, nap]

Név, Fogl.[akozás], Lakh.[ely], Szülh[ely], Ker., Allp., Szülők

V[őlegény]

M[enyasszony]

Halálozásra vonatkozó adatok

Fsz.

Hal[álozás időpontja, év, hó, nap]

Kor [év]

Ok

Szül. h[ely]

Lakh[ely]

Apa neve

Anya neve

Iratok
1. doboz Alsónyék Adatfelvételi lapok születés 1760-1870
2. doboz házasság 1760-1895
Összeírás és családstruktúrák 1792
3. doboz Adatfelvételi lapok halálozás
4. doboz Átány Adatfelvételi lapok keresztelés 1727-1782
5. doboz 1783-1833
6. doboz 1834-1869
7. doboz 1870-1895
8. doboz házasság 1727-1895
9. doboz halálozás 1778-1833
10. doboz 1834-1873
11. doboz 1874-1895
12. doboz Családlapok
13. doboz
14. doboz
15. doboz
16. doboz Feldolgozások Adatlapok
17. doboz
18. doboz
19. doboz Besence Adatfelvételi lapok születés
házasság
halálozás
1788-1893
1788-1895
1787-1893
20. doboz Besenyszög Adatfelvételi lapok keresztelés 1723-1838
21. doboz keresztelés 1839-1880
22. doboz keresztelés
házasság
1881-1885
1719-1775
23. doboz halálozás 1719-1775
1781-1854
24. doboz halálozás 1781-1854
25. doboz Bük Adatfelvételi lapok keresztelés 1784-1859
26. doboz keresztelés
házasság
1860-1895
1784-1895
27. doboz halálozás 1784-1895
28. doboz Pócsmegyer születés
keresztelés
1821-1895
1870-1895
29. doboz házasság
halálozás
1759-1895
1758-1849
30. doboz Sárpilis keresztelés
házasság
1752-1895
1753-1894
31. doboz halálozás 1756-1895
32. doboz Családstruktúra
Új összeírás
1792
1895-1906
33. doboz Vajszló Adatfelvételi lapok születés
házasság
1771-1940
1748-1940
34. doboz halálozás 1746-1940
35. doboz Vegyes adatfelvételek Bük
Fajsz
Kölked
Rábakecöl
19. század
1762
1816 (1-110. szám)
1788-1862 („anyakönyv”)
36. doboz Feldolgozások, adatlapok Átány
Bük
37. doboz Bük
38. doboz Bük
39. doboz Bük
40. doboz Vegyes
41. doboz Vegyes
42. doboz Vegyes
43. doboz Vegyes

1/b. Cédulák, feljegyzések

1962-1997
8 doboz = 0,96 ifm

Az állagban Andorka Rudolf sajátmaga által készített, saját publikációs tevékenységére vonatkozó bibliográfiai cédulái, valamint ÁBC rendbe szedett – egy- egy témához kapcsolódó – feljegyzései kerültek elhelyezésre. A feljegyzések évköre nem adható meg egyértelműen, mivel az egy-egy témához kapcsolódó cédulák éveken, sokszor évtizedeken keresztül gyűltek a tematikus dossziékban s természetszerűleg nem tartalmazzák a keletkezés időpontját. A több mint félszáz témakört felölelő 145 dosszié eredeti címeit hagytuk meg. Sajátosság, hogy a dossziék jelentős hányadán nem egy, hanem több – összetartozó – cím, sőt kapcsolódó név is szerepel. Ezeket mind feltüntettük a listán, továbbá a könnyebb használhatóság érdekében utalókat készítettünk.

A gyűjtemény a jegyzék segítségével könnyen kutatható.

Az 1. dobozban szereplő bibliográfiai cédulák elektronikus és nyomtatott változatban egyaránt rendelkezésre állnak.

Iratok
 1. doboz Bibliográfia
 2. doboz A-F
  1. Alkoholizmus
  2. Alkoholizmus – Jessor-Graves-Hanson-Jessor
  3. Alkoholizmus – definíciók
   okok
   személyiségtípusok
   feleség, család
  4. Public goods
   Public Choice
   Allan szerepe
  5. Anómia
   Elidegenedés
  6. Barrington, Moore
  7. Bűnözés
  8. Cigányság
  9. Család
   Háztartás
   Nők
  10. Deviancia – általános
  11. Demográfia
  12. Demográfiai átmenet
  13. Az egyke kérdés irodalma
   Elidegenedés –> Anómia (2. doboz 5.)
   Éhínség –> Járványtörténet (3. doboz 8.)
  14. Életmód – Időmérleg
  15. Emberi jogok
  16. Érték
  17. Értelmiség
   Elit
   Faktoranalízis –> Szimuláció (5. doboz 11.)
  18. Falu
   Fiatalkori bűnözés –> Problémás gyermek (5. doboz 22.)
  19. Fiatalság
  20. Filozófia – társadalom – etika
   Rauls,Walzer
 3. doboz G-Magyar
  1. Gazdasági mechanizmus
   Reform
   Vállalati gazdaságtan
   Mikroközgazdaságtan
  2. Gazdasági – társadalmi összefüggések
   Gazdaságszociológia
   Munkaszociológia
  3. Gazdaságpolitika
   Depresszió – társ. Tényezők
   Magyar gazdaság az 1980-as években
  4. Gazdaságtörténet
   Társadalomtörténet
   Magyarország gazdasági fejlődése, nemzeti jöv. összehasonlítás
  5. Gazdaságdemográfia általában
   Mezőgazdasági népesség
  6. Gyengén fejlett országok
   Demográfiai problémák
   Gyűjtő –> [Vegyes] (8. doboz 16.)
   Háztartás –> Család (2. doboz 9.)
  7. Hirschman [Albert]
   Human investement –> Oktatás-gazdaságtan (5. doboz 11.)
   ideológia –> Tudomány-szociológia (8. doboz 7.)
  8. Járványtörténet
   Pestis
   Éhínség
   Háború
  9. Jövedelemeloszlás
  10. Intézményi közgazdaságtan
  11. Kábítószer
  12. Közgazdaságtan elmélet
   Nelson [Richard], Winter [Sidney]
  13. Kultúra, művészet, szociológia
  14. Longitudinális jövedelem vizsgálat
  15. Magyar átmenet I.
  16. Magyar átmenet II.
   Magyar gazdaság az 1980-as években –> Gazdaságpolitika (3. doboz 3.)
  17. Magyar gazdaságtörténet
  18. Magyar háztartás, család történet
   Magyarország gazdasági fejlődése –> Gazdaságtörténet (3. doboz 4.)
  19. Magyar társadalmi szerkezet
   Szelényi [Iván], Kolosi [Tamás]
 4. doboz Makro…-Munkás
  1. Makromodellek
   Ökonómiai modellek
  2. Matematikai demográfia
  3. Második gazdaság
  4. Mentális betegség
   Mezőgazdasági népesség –> Gazdaságdemográfia (3. doboz 5.)
   Mikroközgazdaságtan –> Gazdasági mechanizmus (3. doboz 1.)
  5. Mobilitás
  6. Mobilitás – deviancia
  7. Mobilitás – elmélet
   tényezők
  8. Mobilitás – életmód
   attitűdök
  9. Mobilitás – fejlődő országok
  10. Mobilitás – gyermekszám
   házasságkötési életkor
   családi kapcsolatok {?}
  11. Mobilitás – házassági
  12. Mobilitás – iskola
   pszichés tényező
   intelligencia
  13. Mobilitás – vándorlás
   lakóhely
   születési hely
   fehér, fekete
  14. Mobilitás – módszertan
  15. Mobilitás – nemzetközi összehasonlítás
  16. Mobilitás – nők, anya hatása
  17. Mobilitás – történet
  18. Mobilitás – vizsgálatok
  19. Mobilitás – vizsgálatok
   Amerika
  20. Mobilitás – vizsgálatok
   Ny – Európa
   Ázsia
   Latin – Amerika
  21. Modernizáció
  22. Modernizáció – A. C. Janos
  23. Módszertan
   Szociológia
   Matematikai módszerek
  24. Munkaegységekben számított ÁKM [= ágazati kapcsolati mérleg]
   Munkaszociológia –> Gazdasági társadalmi összefüggések (3. doboz 2.)
  25. Munkás
 5. doboz N-P
  1. Nemzet
  2. Nemzetközi pénzügyi kérdések
  3. Népesedés, foglalkoztatás irodalma
  4. Népesedéspolitika I.
  5. Népesedéspolitika II.
   Nők –> Család (2. doboz 9.)
  6. Növekedés – külkereskedelmi
   optimális beruházások
   tervezés
   external economies
   beruházási kritériumok
   befagyás
  7. Növekedés – műszaki fejlődés
   tőkeegyüttható
  8. Növekedés – gyengén fejlett országok
  9. Növekedéselmélet
   Növekedési modellek
  10. Növekedéselmélet – általános
   elmélettörténet
   bibliográfia
   Nyugdíjasok –> Öregség (5. doboz 23.)
  11. Oktatás-gazdaságtan
   Human Investment
  12. Operációkutatás
  13. Ormánság (Besence, Vajszló, Sárköz, Átány)
  14. Orvosszociológia
   Ökonómiai modellek –> Makromodellek (4. doboz 1.)
  15. Öngyilkosság
  16. Öregség
   Nyugdíjasok
   (Felvétel)
  17. Panoráma
  18. Parasztságtörténet
   Pestis –> Járványtörténet (3. doboz 8.)
  19. Politika
  20. Politikai szociológia
   Reformszociológia
  21. Presztizs
  22. Problémás gyermek
   Fiatalkori bűnözés
 6. doboz R-TAT
  1. Rational choice theory
   Reform –> Vállalati gazdaságtan (3. doboz 1.)
   Reformszociológia –> Politikai szociológia (5. doboz 20.)
  2. Regionális modell
  3. Rétegződés – életmód szerint
  4. Rétegződéskutatás
  5. Rétegződés – Magyarország
  6. Rokkant, fogyatékos
  7. Statisztika
  8. Struktúra – rétegződés-elmélet [I.]
  9. Struktúra – rétegződés-elmélet [II.]
  10. Szegénység
  11. Szimuláció
   Rendszerelemzés
   Faktoranalízis
  12. Szocializáció
  13. Szociálpolitika
  14. Szociálpszichológia
  15. Szociológia – általános elmélet
   Szociológia-történet – világ, magyar
  16. Szoc. cselekvéselmélet
   Szociológia –> Módszertan (4. doboz 23.)
  17. Szolgáltatások
  18. A születésszám okai
  19. T[ermékenység] – jövedelem
  20. 20. T[ermékenység] – keresztmetszet
  21. 21. T[ermékenység] – módszertan
  22. 22. T[ermékenység] – népszámlálás
  23. 23. T[ermékenység] – női munka
  24. 24. T[ermékenység] – pszichológia
  25. 25. T[ermékenység] – státus
  26. 26. T[ermékenység] – Surrey
  27. T[ermékenység] –válás {?}
  28. Tanszéki munkatársak írásai
  29. TAT [-teszt]
 7. doboz Társadalmi indikátor – termékenység
  1. Társadalmi indikátor [I.]
  2. Társadalmi indikátor [II.]
  3. Társadalomökológia
  4. Társadalmi problémák – (Deviancia – általános)
  5. Társadalmi struktúra
   Szocialisták nyugati elemzése
  6. Társadalmi struktúra
   Szocialista országok
  7. Társadalmi struktúra történet Magyarországon
  8. Társadalmi gazdasági változás
  9. Társadalmi szerkezet elmélet
   Lenski [G. F.]
   Giddens [A.]
   McCord [W. és M. A.]
   Turner [J.]
  10. Társadalmi tervezés
   Wefareconomics
   Evaluation research
   Tudomány és politika
   Társadalomtörténet –> Gazdaságtörténet (3. doboz 4.)
  11. Teológia
  12. Termékenység – elmélet
  13. Termékenység – idősor
  14. Termékenység – következmények
 8. doboz Történeti demográfia – V, Vegyes
  1. Történeti demográfia – Európa [I.]
  2. Történeti demográfia – Európa [II.]
  3. Történeti demográfia – Európán kívül
  4. Történeti demográfia – Magyar
  5. Történeti szociológia [I.]
  6. Történeti szociológia [II.]
  7. Tudomány-szociológia
   Ideológia
  8. Urbánus, népies
  9. Vallás
   Vállalati gazdaságtan –> Gazdasági mechanizmus (3. doboz 1.)
  10. Válság
  11. Vándorlás
  12. Város
  13. Világgazdaság
  14. Világmodell
  15. Világproblémák
  16. Vegyes [Gyűjtő]

1/c. Könyvek; cikkek, tanulmányok; fordítások és könyvismertetések kéziratai

1960-1997

34 doboz = 4,08 ifm

Az állag külön sorozatokra bontva tartalmazza a könyvek, a kisebb tanulmányok, valamint a fordítások és a könyvismertetések kéziratait.

A kéziratban lévő könyvek a lista segítségével egyszerűen áttekinthetők.

A második sorozat Andorka Rudolf magyar – kisebb részben angol – nyelvű cikkeinek, rövidebb tanulmányainak kéziratait tartalmazza évrendben. A dokumentumok döntő többségükben nem tartalmaznak pontos dátumot, így csak az évenkénti szétválasztás volt lehetséges. A művek könyvészeti adatai – akárcsak az előző és a következő sorozat esetében – az Andorka-bibliográfiából kereshetők ki. A sorozaton belül külön dobozokba kerültek az eredetileg is tematikusan gyűjtött rövidebb írások kéziratai, különlenyomatai és fénymásolatai.

Az évmegjelölés nélküli és a vegyes anyagok egyenkénti átnézéssel kutathatók.

A harmadik sorozatból csak a jelentősebb dokumentumok szerepelnek a listában. A többi egyenkénti átnézéssel kutatható.

Iratok
Könyvek és könyvméretű kiadványok
1. doboz 1973
Szociológiai jegyzet
2. doboz 1978
Determinants of Fertility in advances societies (magyar nyelven)
3. doboz 1978
Determinants of Fertility in advances societies. London, Methuen. 431 p.
4. doboz [1978]
Determinants of Fertility in advances societies + kritikák
5. doboz [1980]
1. A társadalmi akcióprogramok értékelésének módszerei a szocialista országokban. Barta Barnabással, Illés Jánossal és Kulcsár Kálmánnal
2. Evaluation of social projects in selected socialist countries in Eastern Europe
6. doboz 1980, 1982
1. Factors and polities of geographical mobility of labour in Hungary. Harcsa Istvánnal Bp., 1980.
2. A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Bp., Gondolat. 1982.
7. doboz 1987
Gyermekszám a fejlett országokban. Bp., Gondolat.
8. doboz 1987, 1988
1. Gyermekszám a fejlett országokban. Bp., Gondolat. 1987.
2. Modernization in Hungary in the long and short run measured by social indicators. Harcsa Istvánnal. 1988. aug. No. 1.
9. doboz 1989
Magyar társadalmi szerkezet, rétegződés, mobilitás és életmód változásainak vizsgálata 1945-1989. Bp., 1989.
10. doboz 1989
Social structure, stratification and mobility in Central and Eastern Europe. Papers presented at the Conference in the Inter-University Centre of Postgraduate Studies, Dubrovnik, April 14-17, 1989. Budapest. Hadas Miklóssal. Budapest University of Economic Sciences, Department of Sociology. [1992.]
11. doboz 1990-1994
Szegénység és létminimum II. Szerk. Bp., 1990. Data and research on the welfare state in Hungary. Oslo, 1992. Neue Gliederung „intergenerative solidarbeziehungen” Vaskovics L. Árpáddal. 1994.
12. doboz É. n.
Demográfia – egyetemi előadások
Francia mobilitáskönyv
13. doboz É. n.
Szociológia jegyzet
A családrekonstrukciós vizsgálat módszerei
Cikkek, tanulmányok
1. doboz 1969-1988
2. doboz 1989-1990
3. doboz 1991
4. doboz 1992
5. doboz 1992
6. doboz 1993
7. doboz 1994
8. doboz 1994
9. doboz 1995
10. doboz 1995
11. doboz 1996-1997
12. doboz D-I
1. Demográfia
2. Deviancia
3. Időmérleg
13. doboz Társadalmi J-M
1. Társadalmi jezőszám
2. Társadalmi mobilitás
14. doboz Társ. … – Tört. …
1. Társadalmi szerkezet
2. Történeti demográfia
15. doboz év nélkül
16. doboz vegyes
17. doboz vegyes
Fordítások és könyvismertetések
1. doboz Angol fordítások 1972-1987
2. doboz Duverger F.: Politikai szociológia, 1967
Watzlawick és mások: A váltás. New York, 1974
Orosz fordítások 1975-1979
3. doboz Kisebb fordítások 1963-1987, é.n.
4. doboz Könyvismertetések 1960-1997

1/d Konferenciák, kongresszusok, szemináriumok anyagai

1967-1997
40 doboz = 4,8 ifm

Az állag azoknak a hazai és nemzetközi szociológiai konferenciáknak, tanácskozásoknak a programját, dokumentációját tartalmazza, amelyeken Andorka professzor is jelen volt, vagy amelyek munkáját valamilyen formában nyomon követte.

Az anyag a tanácskozás címét, vagy témáját, valamint a helyét és idejét tartalmazó lista segítségével könnyen kutatható.

Iratok
1. doboz 1967, 1972
1. International Sociological Seminarium
Siófok, 1967
2. Conference on International Comparisons of Social Mobility in Past Societes
New Jersey, 1972. jún. 15-17.
2. doboz 1972-1976
Conference of European Statisticians
Genf, 1972; 1974; 1976
3. doboz 1974
1. Mathematical Social Sciences Board Seminarium
Toronto, 1974. aug. 14-16.
2. VII. Congres Mondial de Sociologie
Toronto, 1974. aug. 19-24.
4. doboz 1976, 1977
1. Comparative Ecological Analysis of Social Change
Ljubljana, 1976. aug.
2. ISA
Dublin, 1977. ápr. 5-7.
5. doboz 1977
1-2. „Time, space and man” symp.
Umea (Svédo.), 1977. jún. 8-11.
6. doboz 1978, 1980
1-2. 9th Word Congress of Sociology
Uppsala, 1978. aug. 14-19.
3. Conference of European Statisticians
Genf, 1978, 1980
7. doboz 1979
“Population et Planification Agricole et Rurale”
Montpellier, 1979. márc. 2-30.
8. doboz 1979
Seminar of the Participation of Womenin the Economic Evolution of the ECE region
Párizs, 1979. júl. 9-12.
9. doboz 1980, 1981
1. Seminar of Determinants of Fertility Trends
Bad Homburg, 1980, ápr. 14-17.
2. IARIW
Gavvieux (Franciao.), 1981. aug. 16-22.
3. Union Internationale pour L’Etude Scientifique de la Population (IUSSP)
Manila, 1981. dec. 9-16.
10. doboz 1983
XIIth European Congress for Rural Sociology
Budapest, 1983. júl. 25-29.
11. doboz 1983
Strutture e rapporti familiariin epoca moderna
Trieszt, 1983. szept. 5-7. (Külföldi dolgozatok)
12. doboz 1983
Strutture e rapporti familiariin epoca moderna
Trieszt, 1983. szept. 5-7. (Olasz dolgozatok)
13. doboz 1983
1. International Expert Congress Meeting on Population, Urbanization Environment
Budapest, 1983. szept. 13-21.
2. IUSSP
Bécs, 1983. dec. 12-14.
14. doboz 1984
1. Kulturtage der Bundesrepublik Deutschland in Budapest
Budapest, 1984. jan. 23-27.
2. Prevention and Treatment of Alcoholimus
Athén, 1984. máj. 27. – jún. 1.
15. doboz 1984
Time Budgets and Social Activities Conference
Helsinki, 1984. aug. 8-10.
(Mexikó, 1982; Új-Delhi, 1986)
16. doboz 1985
1. IUSSP
Firenze, 1985. jún.
2. Népesedés és politika konferencia
Firenze, 1985. jún.
(Manila, 1981. dec.; Bielefeld, 1986. márc.; Jyvaskyla, 1987. jún.)
17. doboz 1985
RSA
Budapest, 1985. aug. 27-30.
18. doboz 1986
ISA
Róma, 1986. ápr. 3-5.
19. doboz 1986
1. Demographie Impact of Political Actions
Bielefeld, 1986. márc. 11-14.
2. Prevencion and Treatment of Alcoholism of the International Consil on Alcohol and Addictions
Budapest, 1986. jún. 1-6.
3. XI. World Congress of Sociology
Új-Delhi, 1986. aug. 16-22.
20. doboz 1986
1. IIASA
Sopron, 1986. szept. 3-5.
2. VIIth International Demographic Seminar
(Kelet-) Berlin, 1986. okt. 27-30.
21. doboz 1987
1. European Population Conference
Jyvaskyla, 1987. jún. 11-18.
2. Centre de Recherche Interdisciplinaire
Vancresson, 1987. okt. 6-9.
22. doboz 1987
1. 10. Österreichischer Soziologentag
Graz, 1987. okt. 22-24.
2. IDRA
Pescara, 1987. nov. 23-25.
23. doboz 1988
1. International Seminar of the Committee on Family Research
Balatonzamárdi, 1988. ápr. 10-19.
2. ISA
Haifa, 1988. ápr. 25-28.
3. International Meeting on Studies of Time Usas International Group on Time Budgets and Social Activities
Budapest, 1988. jún. 14-16.
24. doboz 1988
1. IUSSP
New York, 1988. jún. 27-30.
2. Finn-magyar Szociológiai Szeminárium
Budapest, 1988. Szept. 5-7.
3. Working Group of Social Indicators
Budapest, 1988.
4. SSDS
Várna, 1988. okt. 18-22.
25. doboz 1989
1. European Structure in Trasition
Graz, 1989. febr. 10-11.
2-4. XXIst International Population Conference
Új-Delhi, 1989. szept. 20-27.
26. doboz 1990
1. Popolazone, societa e politiche demografiche per l’Europa
Torino, 1990. ápr. 4-6.
2. Familienforschung und Familienpolitik
Bamberg, 1990. júl. 9-13.
3. XII. World Congress of Sociology
Madrid, 1990. júl. 9-13.
27. doboz 1990
1. Seminar on Present Demographic Trends and Lifestyles in Europa
Strasbourg, 1990. szept. 18-20.
2. ESPE Workshop
Budapest, 1990. szept. 27-28.
28. doboz 1991
1. Procediings of the First U.S. – Hungary on Science Policy Workshop
Arlington, Virginia, 1991. ápr. 29. – máj. 2.
2. ISA
Prága, 1991. jún. 17-22.
3. ILS
Párizs, 1991. jún. 19-21.
29. doboz 1991
1. International Sommer School on New Viens on the Economics and Law of the Firm
Wallerfangen (Németo.), 1991. aug. 1-16.
2. INAS
Oslo, 1991. szept. 9-11.
3. Consultation on the Third Child in Europe
Koppenhága, 1991. okt. 7-8.
4. Poverty Measurement for Economies in Transition in Eastern European Contaies
Varsó, 1991. okt. 7-9.
30. doboz 1991
1-2. Congres European de Demographie
Párizs, 1991. okt. 21-25.
31. doboz 1991
Lagasies of the Collapse of Marxism
32. doboz 1991
1. Conference on Labour Market Implications of European Ageing
München, 1992. ápr. 23-25.
2. Regime Transitions, Elites, and Bureaucy
Bamberg, 1992. ápr. 23-25.
3. Towards the Good Society: Applying Social Science
Rotterdam, 1992. jún. 25-27.
4. First European Conference for Sociology
Bécs, 1992. aug. 26-29.
5. The Structure and Legal Order of Higher Education and Research in Central Europa
Bécs, 1992. dec. 11-12.
33. doboz 1992
ACLS and SSRC
Budapest, 1992. jún. 15-16.
34. doboz 1993
1. Österreichische Sozialwissenschaften in Mitteleuropa
Budapest, 1993. márc. 25-28.
2. ISA
1993. jún. 5-7.
3. Economic Developmnets in Cooperation Partner Counters from a Sectoral Perspective. Colloquium.
Brüsszel, 1993. jún. 30. – júl. 2.
4. ESPE ‘93
Budapest, 1993. jún. 3-6.
35. doboz 1993
ESPE ‘93
Budapest, 1993. jún. 3-6.
36. doboz 1994
1. Where does Europa end?
Budapest, 1994. ápr. 6-9.
2. Emberi Erőforrások Fejlesztése a Kutatásban ’94
Budapest, 1994. máj. 4-5.
3-5. ISA
Bielefeld, 1994. júl. 18-23.
37. doboz 1994
1. University and Society: International Perspectives on Public Policy and Institutionel Reform
Bécs, 1994. Jún. 9-10.
2. Family Models and Family Reality un Change
Bamberg, 1994. okt. 5-7.
Vegyes
38. doboz 1995
1. Vertreibung der Sozialwissenschaften aus Mitteleuropa
Budapest, 1995. febr. 3-5.
2. Nationalismus in Europa
Budapest, 1995. ápr. 24.
3. Long-Term Structural Changes in East Central Europe
Weimar, 1995. ápr. 27-30.
4. Cooperation Decentralisée et Migrations
Nizza, 1995. máj. 1.
5. European Societies – Fusion Fission
Budapest, 1995. aug. 30. – szept. 1.
39. doboz 1996, 1997
1. BKE – Batthyány – Adenauer Stiftung Konferencia
Budapest, 1996. máj. 16-17.
2. PACO
Budapest, 1996. jún. 23-24.
3. Élet-konferencia
Budapest, 1997. ápr. 25-27.
40. doboz Vegyes 1970-1996
(Töredékes anyagok)

1/e. Kutatással kapcsolatos kéziratok, jegyzetek

1962-1997
43 doboz = 5,16 ifm

Ebben az állagban kerültek elhelyezésre az egy-egy témával kapcsolatos anyaggyűjtések dokumentumai, amelyek –szemben az 1/b. állag irataival – nem jegyzeteket, cédulákat, hanem a témával kapcsolatos különböző szerzők tanulmányait tartalmazzák. Az állag rendszere és csoportosítása az Andorka professzor által kialakított rendet követi. A kutatást lista és mutató segíti.

Iratok
1. doboz Alkohol – Alkoholizmus
1. Alkohol – ismertetés
2. Alkohol – Magyarország
3. Alkohol – munkásszállás
4. Alkoholista – I.
5. Alkoholizmus – közvéleménykutatás
2. doboz Alkohológia – Angol
1. Alkohológia – cikkek
2. Alkohológia – folyamatban lévő cikkek
3. Alkohol – határozatok
4. Angol egyetemi előadásvázlatok
3. doboz B
Blue Ribbon munkaanyagok
4. doboz C – Cs
1. Civil Religion
2. Család
5. doboz D
Demográfia
6. doboz Determinants – Deviancia
1. Determinants
2. Deviancia
3. Deviancia – ÉS-vita
7. doboz Előadás – Életszínvonal
1. Előadásvázlatok (egyetemi)
2. Emberi beruházás
   Oktatás
   Tudomány
3. Életkörülmények
4. Életszínvonal
   Létminimum
8. doboz Élettörténet – Értelmiség
1. Élettörténet
2. Értelmiség – Élet és Tudomány
Értelmiség –> Mobilitás (23. doboz 2.)
9. doboz Falu I.
10. doboz Falu II.
11. doboz Fiatalok – Háztartás
1. Fiatalok rétegződése
2. Gazdaságdemográfia
3. Házassági mobilitás
4. Háztartás
Fogyatékosok –> Szociális segélyezett (31. doboz 1.)
Gazdasági mechanizmus –> Mechanizmus (19. doboz 1-3.)
12. doboz Időmérleg I.
13. doboz Időmérleg II.
14. doboz KSH I.
15. doboz KSH II.
16. doboz L
1. Laslett [P.]
2. Laslett [P] – cikkek
Létminimum –> Életszínvonal (7. doboz 4.)
17. doboz Life – Matematikai
1.Life History
2. Matematikai módszerek a népgazdasági tervezésben
18. doboz Második gazdaság
19. doboz Mechanizmus [gazdasági]
1. Mechanizmus
2. Mechanizmus – felülvizsgálat
3. Mechanizmus – társadalmi hatásai
20. doboz Mobilitás I.
21. doboz Mobilitás II. – III.
22. doboz Mobilitás – cikkek I.
23. doboz Mobilitás
1. Mobilitás – cikkek II.
2. Mobilitás – értelmiség
24. doboz Mobilitás – Modernizáció
1. Mobilitás – MÉB
2. Mobilitás – felülvizsgálat
3. Mobilitás – intelligencia
4. Mobilitás – kutatási javaslat
5. Modernizáció – jelzőszámok
Munkásszállás –> Alkohol (1. doboz 3.)
25. doboz Népesedési cikkek
26. doboz Népesedéspolitika
27. doboz Oktatás – Öregek
1. Oktatás
2/a-c. Öngyilkosság
3. Öregek
Oktatás –> Előadásvázlatok (7. doboz 2.)
28. doboz P
1. Panel tanulmányok
2. Panel táblák
3. Panoráma
4. Puska-gyűjtemény
29. doboz R
1. Rétegek – iparosodás
2. Rétegjellemzők
30. doboz S
1. Social worker – Svédország
2. Stratification worker
31. doboz Szociális – Szociálpolitika
1. Szociális segélyezett
   Fogyatékosok
2. Szociálpolitika
   Floru [P.] – Higgins [J.] – Alber [J.]
32. doboz Szociálpolitika
1. Szociálpolitika
   Radein – Krüsselberg
2. Szociálpolitika
33. doboz Szegénység – Szkizofrénia
1. Szegénység
2. Szkizofrénia (Gulyás J. – Kiss J.)
34. doboz Társadalmi
1. Társadalmi szervezet – jegyzet
2. Társadalmi szervezet – vegyes
35. doboz Társadalomstatisztika
1. Társadalomstatisztikai cikkek (1930-1939)
2. Társadalomstatisztika – rendszere
36. doboz Társadalomstatisztika
3. Társadalomstatisztika – rendszere
37. doboz Történeti
1. Történeti demográfia
2. Történeti szociológia
Tudomány –> Előadásvázlatok (7. doboz 2.)
38. doboz U – V
39. doboz Város – Község – Tanya
40. doboz Vegyes
41. doboz Vegyes táblázatok
42. doboz Angol   1. Demográfia
        2. Deviancia
                 Szociálpolitika
43. doboz Angol   1. Társadalmi szerkezet
        2. Struktúra

1/f. Kutatási programok

8 doboz = 0, 96 ifm

Az állagban azoknak a kutatási programoknak a dokumentumai kerültek, amelyeket Andorka Rudolf is külön gyűjtött. Az anyag jellegéből következően évhatár nem adható meg. A programok az alábbi lista alapján gyorsan áttekinthetők.

Iratok
1. doboz Bariloche, Time use
CASMIN
2. doboz Flóra: Családpolitika
3. doboz Glotzer
4. doboz KGST Statisztikai Állandó Bizottság
5. doboz KSH Ökonómiai Laboratórium
. doboz
6. doboz Magyarország 2000-ben
7. doboz M
(Mannheim, Mobility)
8. doboz P-V
Panel ’96
Projektentwurf (Vaskovics Á.)
Szociálpolitika

1/g. Mérések, adatlapok

1967 – 1996
4 doboz = 0,48 ifm

Az állag anyagába különböző magyar és külföldi statisztikai, szociológiai felmérések űrlapjai, kitöltési utasításai kerültek, amelyek a lista segítségével könnyen áttekinthetők.

Iratok
1. doboz 1967
Mobilitás (adatfelvétel)
2. doboz 1972-1996
1. AMÖ-tasítások, 1972
2. Rokkant (kérdőív), 1980
3. Kérdőív a felsőszintű vezetők életútjának vizsgálatához, 1987
4. ISCO 88, 1988
5. Társadalmi mobilitás (utasítás, kérdőív), 1992
Vegyes kérdőívek, 1992-1996
3. doboz 1993-1995
1. Háztartás panel (táblázatok), 1993
2. Társadalmi rétegződés Közép-Európában, 1993/94
3. Szociális ellátás az önkormányzatoknál, 1995
4-6. Háztartási panel, 1995
4. doboz Év nélkül
1. Utazás-szabadság (időmérleg)
2. Vélemények az életszínvonalról
3. Fiatalok ivási szokásai
4. Szülő-gyerek (Bamberg)
5. Kindsein in Österreich (kérdőívek)
6. Családi állapot, elidegenedés

1/h. Közszereplések dokumentumai

1965-1997
20 doboz = 2, 40 ifm

Andorka Rudolf közszerepléseinek dokumentumai kerültek az állagba, a saját maga által kialakított időrendi, néhol ezen belül tematikusan összevont sorozatban. (Az időrendi átfedés ebből adódik.) A dokumentumegyüttes AR újságokban, folyóiratokban megjelent cikkeit illetve a tevékenységével kapcsolatos sajtóanyagot, interjúkat, portrékat és rádióbeszélgetéseket tartalmaz. Kisebb részben megtalálhatók itt tudományos konferenciák, politikai rendezvények (MDF) programjai, AR hozzászólásaival. Az anyag részét képezik a kiküldetésekről szóló beszámolók is.

Az állag dokumentumai a jegyzék alapján egyenkénti átnézéssel kutathatók.

Iratok
1. doboz I. 1965-1978
2. doboz II. (1970) 1976-1981
3. doboz III. 1978-1983
4. doboz IV. 1981-1983
5. doboz V. 1983-1985
6. doboz VI. (1984) 1985-1988
7. doboz VII. 1985-1989
8. doboz VIII. 1988-1989
9. doboz IX. (1986) 1988-1990
10. doboz X. (1986) 1988-1990
11. doboz XI., XII. (1984) 1990-1991
12. doboz XIII., XIV. (1986) 1989-1992
13. doboz XIV. 1990-1992
14. doboz XVI. 1991-1992
15. doboz XVII., XVIII. 1989-1993
16. doboz XIX. 1992-1993
17. doboz XX., XXI. (1991) 1993-1994
18. doboz XXII. 1994
19. doboz XXIII., XXIV. (1992) 1993-1995
20. doboz XXV., XXVI. 1995-1997; é.n.; életinterjú, 1990


2. Hivatali működéssel kapcsolatos iratok

1971 – 1997
13 doboz – 1,56 ifm

A második fondba azokat az iratokat soroltuk, amelyeket Andorka Rudolf valamelyik munkahelyére kézbesítettek, de azok szorosan nem az intézmény, hanem az ő saját működéséhez kapcsolódnak. Az ide sorolt iratok szinte kivétel nélkül a tudományos munkával függnek össze. Az a. állagban időrendben helyeztük el a különböző munkahelyekről származó iratokat. A b. állagba kerültek a BKE Szociológiai Tanszékéhez kapcsolódó jelentősebb mennyiségben fennmaradt dokumentumok.

2/a. Iratok

1971 – 1997
11 doboz = 1,32 ifm

Az állag Andorka professzor hivatali, de nem hivatalos működésével kapcsolatban keletkezett iratokat tartalmaz, amelyeket a hagyaték különböző részeiből válogattunk össze. Az állag anyaga az évrenden belül egyenkénti átnézéssel kutatható.

Iratok
1. doboz 1971-1982
2. doboz 1983-1989
3. doboz 1990-1991
4. doboz 1991
5. doboz 1992
6. doboz 1992
7. doboz 1993
8. doboz 1993
9. doboz 1994
10. doboz 1995
11. doboz 1996, 1997
év nélkül

2/b Vegyes (Szociológiai) Tanszéki iratok

1987 – 1994
2 doboz = 0,24 ifm

Az állag a tanszéki, egyetemi vonatkozású iratokat tartalmaz csekély mennyiségben, amelyek egyenkénti átnézéssel kutathatók.

Iratok
1. doboz 1987-1994
2. doboz 1987-1994


3. Vegyes

1981-1996
18 doboz = 2,16 ifm

A vegyes fondba kerültek a máshova nem illeszthető iratok, pl. MTA, minisztériumi, országgyűlési testületi stb. munkabizottsági anyagok. A rövidebb dokumentumokat időrendben helyeztük el, amelyek az adott éven belül egyenkénti átnézéssel kutathatók. A nagyobb összetartozó egységeket tematikus sorozatba rendeztük, így ezek könnyebben kutatható. Néhány fontosnak vagy érdekesnek tartott dokumentumról listát készítetünk.

Iratok
1. doboz 1981-1989
Fekete Gyula: Fiatal keresők létminimuma. Kézirat, 1981
Svédországi beszámoló, 1982
Kandidátusi, opponensi, lektori vélemények, 1983-1989 (1994)
2. doboz 1984-1989
Szociálpolitikai javaslat, 1984
Felkuti-Feldhoffer családkutatás (1720-1895) eredménye, 1985
Észrevételek a Népesedési és családi folyamatok alakulása 1965-2020 című tanulmányhoz, 1987
3. doboz 1989
Szelényi Ivánnal kapcsolatos dokumentumok
4. doboz 1990-1992
Szociálpolitikai és elosztási rendszer. A Világbank-misszió emlékeztetőjének
röv. változata, 1990. nov.
Pápalátogatás (Centesimo Anno)
Beszámoló a TS 3-1 kutatási programról (1986-1991)
5. doboz 1993-1997
Törvényjavaslat az OTKA-ról, 1997. szept.
Tematikus sorozat
6. doboz Egyetemi hallgatók nyilvántartása
7. doboz OTKA 1993-1996
8. doboz Evangélikus egyház
9. doboz Családtörténetek, TDK
10. doboz Doktori, kandidátusi értekezések
11. doboz Címjegyzékek
12. doboz Címjegyzékek
13. doboz Év nélkül, Támadások
14. doboz Vegyes
A.R.: Közgazdaságtani és statisztikai feljegyzések (Kéziratos jegyzetek, 1 köt.)
Kottás énekeskönyv (Kézirat)
„Politika” c. dosszié (vegyes politikai vonatkozású dokumentumokkal)
MDF kormányprogram, 1990
15. doboz Vegyes
16. doboz Vegyes
17. doboz Vegyes
18. doboz Vegyes


Kereshető adatkatalógus (TDA) | Kutatásjelentések | OTKA-kutatások | Női Adattár | TÁRKI—Andorka Könyvtár | CHER-projekt | Hogyan lehet hozzáférni a TÁRKI Adatbank adataihoz?